O čem je projekt?

Domov pro seniory poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména při zvládání běžných úkonů péče o sebe, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče.

To, co ovšem považujeme za problematické, je nízká míra zapojení klientů do aktivizace. Tímto projektem hodláme klientům do aktivity zapojených vytvořit takové podmínky, které by je měly podporovat v činnostech jemu příjemných, přispět tak ke zlepšení fyzického a psychického stavu klienta. Chceme klientovi najít motivaci pro pohyb a zdravý životní styl, umožnit prožít úspěch a posílit tak jejich sebedůvěru a sebeúctu.

Tímto projektem chceme podpořit aktivizaci a společenské vazby klientů mezi sebou a mezi dalšími domovy pro seniory - proto jej můžeme nazvat projektem celorepublikovým.

Chceme podpořit klienty domovů pro seniory v oblasti pohybových aktivit. Vymysleli jsme projekt "Jedeme v tom společně!"

Smyslem tohoto projektu je motivovat seniory k pohybu. V tomto případě jde o jízdu na šlapadle či rotopedu (s počítadlem ujeté vzdálenosti). Naší záměrem je zapojit další domovy pro seniory v celé České i Slovenské republice